تماستهران، دریاچه شهدای خلیج فارس میدان موج، خیابان موج، بلوار صدف مرکز تجاری تفریحی بام لند

44759999-4475999

info@baamland.ir

تبلیغات دفتر حراست
02140443189 02140447427 - 02140447429
ad@bamlandmall.ir info@bamlandmall.ir
مدیریت
02140443034
02140443036
02140443038
02140443045
02140443054
02140443080
management@bamlandmall.ir