حمل و نقل رایگان و نامحدود

با توجه به سبک معماری مرکز تجاری بام‌لند برای آسایش شما خودروهای برقی جمعی شما را در داخل مرکز خرید جابجا خواهند کرد. ایستگاه‌های خاصی برای این خودروها در نظر گرفته شده که روی نقشه مرکز خرید مشخص شده‌اند. استفاده از این خودروها رایگان و نامحدود است.