نگاه درست سرمایه گذاران ایرانی

1395/8/22

روزنامه شرق در گزارشی نگاه درست سرمایه گذاران ایرانی را در مقابل نمونه های موفق بین المللی به خواننده معرفی نموده است. میکامال کیش و بام لند تهران نمونه های ایرانی موضوع این گزارش هستند.

آخرین خبر

آخرین اخبار